Na podstawie § 26 Statutu Stowarzyszenia Geocaching Małopolska Zarząd Stowarzyszenia Geocaching Małopolska zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na dzień 28 czerwca 2021 r. o godzinie 18.00. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tego samego dnia, o godzinie 18.15.

Zebranie odbędzie się w Laserparku, przy ul. Zabłocie 20 w Krakowie.

Porządek obrad Walnego Zebrania Stowarzyszenia Geocaching Małopolska:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.

3.    Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.

4.    Przyjęcie porządku obrad.

5.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od poprzedniego Walnego.

6.    Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

7.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od poprzedniego Walnego oraz sprawozdania finansowego.

8.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu.

9.    Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia na 2021 rok.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zamknięcie obrad.

Zapraszamy wszystkich członków.